amina molakhasouk No Comments

ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບ ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019.

ດາວໂຫຼດເອກະສານທັງໝົດທີ່: ດາວໂຫຼດ