amina molakhasouk No Comments

ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້  ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019.

ດາວໂຫຼດເອກະສານທັງໝົດທີ່: ດາວໂຫຼດ