amina molakhasouk No Comments

 

ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບ ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍອາກອນ  (ສະບັບປັບປຸງ) ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2019.

ດາວໂຫຼດເອກະສານທັງໝົດທີ່: ດາວໂຫຼດ