Event Info:

Details

===English Below===

ເຂົ້າຮ່ວມງານນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດເພື່ອລຸ້ນຮັບສິດເຂົ້າເຖີງການສິດສອນ ຢ່າງເປັນກັນເອງກັບຜູ້ນຳຍິງທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກວົງການຕ່າງໆຂອງເຮົາ

ແມ່ຍິງລາວມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນສັງຄົມລາວມາແຕ່ດົນນານ ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມືອງ, ທຸລະກິດແລະຂັບເຄື່ອນການຫັນປ່ຽນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ. ໃນເວລາດຽວກັນ ເດັກຍິງລາວໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໜ້ອຍກວ່າເດັກຊາຍ ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຊີວິດການເຮັດວຽກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງກຳລັງແຮງງານທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍກວ່າ 64 ເປີເຊັນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນຖືກກຳນົດວ່າເປັນ "ພະນັກງານຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ". ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ພຽງແຕ່ສອງໃນສາມສ່ວນ ຂອງຈຳນວນທີ່ຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບ ແລະ ສ່ວນໜ້ອຍຈະໄດ້ມີໜ້າທີ່ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ. ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໜຸ່ມ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງຫຼາຍໆງານທີ່ ECCIL ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນໄລຍະຜ່ານມາດ້ວຍຜົນສຳເລັດທີ່ດີ.

ໂຄງການສິດສອນເພື່ອແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນເປີດໃຫ້ແມ່ຍິງລາວອາຍຸແຕ່ 18 - 35 ປີທີ່ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຢາກບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ພິເສດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໂດຍສົ່ງບົດການສະເໜີສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ແລະ ວິທີການທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ໂຄງການສິດສອນເພື່ອແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນເປີດໃຫ້ແມ່ຍິງລາວອາຍຸແຕ່ 18 - 35 ປີທີ່ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຢາກບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ພິເສດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໂດຍສົ່ງບົດການສະເໜີສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ແລະ ວິທີການທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

ຄະນະກຳມະການ ຈະປະກອບດ້ວຍຜູ້ນຳຍິງທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກວົງການທຸລະກິດ, ວິທະຍາສາດແລະ ສິລະປະຈະ ເຊີ່ງເພີ່ນຈະເປັນຜູ້ປະເມີນບົດສະເໜີທີ່ສົ່ງມາ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ສະແດງເຖີງຄວາມມຸ້ງຫວັງທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກໂຄງການ:

* ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຢ່າງເປັນສ່ວນຕົວ ໂດຍໃຫ້ຄ ແນະນຳ ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການເປັນເວລາ 12 ເດືອນ.

* ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ, ຄວາມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ຈະຖືກກຳນົດ ແລະ ຮັບໂຄງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ນອກ ສປປລາວ ກໍ່ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງເຊັ່ນດຽວກັນໃນວົງເງີນຈຳກັດສະເພາະ.

* ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການເງິນ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດໂດຍພິຈາລະນາຂອບເຂດການເງິນ ຂອງແມ່ຍິງໄວໜຸ່ທີ່ກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບ.

ກະລຸນາກົດນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ: Download

ວິທີລົງທະບຽນ:

1. ກົດປຸ່ມສີຂຽວ 'Register' ຢູ່ທາງດ້ານເທິງຂອງເວບໄຊ້ Eventbrite: https://bit.ly/2pdrEjE

2. ເມື່ອເຂົ້າໄປໜ້າ 'Register' ແລ້ວ ກະລຸນາກົດປຸ່ມສີຂຽວ 'Register'

3. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂຽນ ຊື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ອີເມວຂອງທ່ານ ໃສ່ໃນຕາຕະລາງ ແລ້ວກົດປຸ່ມສີແດງ 'Register' ເພື່ອສຳເລັດການລົງທະບຽນ

Laotian women have long been active in the Lao society. They are involved in politics, are active in the world of business and drive social transformation and development. At the same time, fewer Laotian girls enrol in schools than boys. Female participation in work life is quite high, with women representing half of the total labour force. However, more than 64 percent of economically active women and girls are identified as “unpaid family workers”. On average, women only earn two-thirds of what men do, and they are underrepresented in decision-making processes and leading positions.Equality and empowerment comes with choices. Inspiring young women has been the topic of a series of events ECCIL has organized in the past with great success.

The Lao Female Mentorship Program is open to any Lao women aged 18 - 35 with the ambition to achieve extraordinary goals. Participants can apply for the program by submitting a short proposal of their goal in life and the intended way to achieve it. A jury of reputable female leaders from the areas of business, science and art will evaluate the submitted proposals and select the most promising ones. The selected winners will enjoy a variety of substantial benefits provided by the program:

* Exclusive access to an individually assigned mentor providing advice and experience sharing for a period of 12 months.

* Based on the individual profile, specific training needs will be identified and a customized training program will be provided and financially covered by the program. Travel costs for trainings which are accessible only outside of Lao PDR will be covered as well within specific limits.

* Winners will have exclusive access to a specifically designed range of financial services considering typically tight financial scopes of younger adults at the beginning of their careers.

Read the concept note here: Download

To register: https://bit.ly/2pdrEjE