ASEAN

July 25, 2019 ASEAN and AEC, News

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ປີ 2019 ຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກອາຊຽນ+3 AMRO

ອົງການຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກອາຊຽນ+3 ຫລື AMRO ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຕີພິມວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕິດຕາມເຟົ້າລະວັງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ພາຍຫຼັງການເປີດໂຕບົດລາຍງານ AREO 2017 ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ແລະ ການຕີພິມບົດລາຍງານປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກປະຈຳປີ ຂອງຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກໃນໄລຍະປີດັ່ງກ່າວ, ເຊີ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ບັນດາບົດລາຍງານການປະເມີນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງປະເທດສະມາຊິກໃນປີ 2018 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງສະມາຊິກ AMRO. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພະນັກງານ AMRO ໄດ້ເພີ່ມກິດຈະກຳຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຫົວຂໍ້ສະເພາະ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການວິເຄາະທັນເວລາ ແລະ ມີເນື້ອຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາເສດຖະກິດຂອງສະມາຊິກ, ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ສາທາລະນາຊົນທົ່ວໄປຊາບ. ເພື່ອສຶກສາຜົນປະເມີນຂອງປີ 2019 ກະລຸນາກົດ: 

April 26, 2019 ASEAN and AEC, News

Myanmar-EU Economic Forum

Join the 3rd edition of the Myanmar-EU Economic Forum in Nay Pyi Taw on 5 June 2019. The forum hosted by EuroCham Myanmar will bring together over 500 business leaders and policy makers […]

Top