Phavanh SOSAMPHAN No Comments

The government is collaborating with established private companies to develop a modern registration system and an import-export database that will enhance the management of importers and exporters. The Minister of Industry and Commerce, Mr Malaythong Kommasith, stated that this initiative aims to address inflation and the weak currency. The flow of foreign currency will be more strictly controlled through the banking system, and efforts will be made to boost domestic production. The Ministry of Industry and Commerce is partnering with the National Enterprise Database of the Enterprise Registration and Management Department to improve the automatic tax notification system of the Tax Department. This will streamline and modernize the management of import and export businesses and facilitate information sharing among state agencies. An online importer-exporter registration system has been developed, and the next step is to reinforce import and export regulations through the automatic tax notification system. Companies that are not registered or listed in the database will not be able to notify customs officials about imported goods. In the future, the Ministry of Industry and Commerce plans to connect its information system with the Capital Flow Management System being developed by the Bank of the Lao PDR. Until then, the ministry will continue to provide information about registered importers and exporters through a coordinated group via WhatsApp and Google Drive. Since making registration mandatory, 946 companies have registered, with 650 verified and registered. To strengthen regulation further, the Ministry of Industry and Commerce will collaborate closely with the Ministry of Finance and other agencies in managing and issuing import and export licenses for each product. They will also involve provincial and local government levels and industry and commerce departments in implementing and monitoring the new regulations.

ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມາດ​ຕະການ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ, ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກ

ລັດຖະບານກໍາລັງຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເອກະຊົນເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຈົດທະບຽນທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນການນໍາເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ທີ່ຈະເພີ່ມທະວີຫັດກຸມການຄຸ້ມຄອງຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ສົ່ງອອກ. ທ່ານ ມາໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ແນໃສ່ແກ້ໄຂອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນຕາອ່ອນຄ່າ. ການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່າໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສົມທົບກັບຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດຂອງກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບແຈ້ງພາສີອັດຕະໂນມັດຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ. ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ປັບປຸງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ນຳ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ແລກປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ລະຫວ່າງ​ບັນດາ​ອົງການ​ລັດ. ໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກທາງອອນລາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການເພີ່ມທະວີລະບຽບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໂດຍຜ່ານລະບົບການແຈ້ງພາສີອັດຕະໂນມັດ. ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຫຼືຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນຈະບໍ່ສາມາດແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີກ່ຽວກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ. ໃນອະນາຄົດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າມີແຜນຈະເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງກະແສໄຟຟ້າຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນກະຊວງຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ສົ່ງອອກທີ່ລົງທະບຽນຜ່ານກຸ່ມປະສານງານຜ່ານ WhatsApp ແລະ Google Drive. ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການບັງຄັບລົງທະບຽນມາ, ມີ 946 ບໍລິສັດໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ 650 ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ລົງທະບຽນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ. ​ເພື່ອ​ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບຽບ​ການ​, ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ຈະ​ສົມທົບ​ກັບ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ອົງການ​ອື່ນໆ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຈະ​ສົມທົບ​ກັບ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ລະບຽບ​ການ​ໃໝ່ນີ້.