Phavanh SOSAMPHAN No Comments
The coffee sector in Laos is working on implementing a five-year export roadmap for 2021-25, and stakeholders recently gathered for a workshop in Vientiane to assess the progress. The workshop, organized by the Department of Trade Promotion and assisted by the International Trade Center (ITC) under the EU-funded ARISE Plus project, aimed to address challenges and exploit opportunities in the coffee value chain, with a focus on international markets. Laos has significant potential for growth in its coffee industry, with an estimated export growth potential of $62 million. To tap into this potential, an export roadmap was developed and launched in 2021. The workshop aimed to equip stakeholders with the necessary knowledge and tools for effective implementation, monitoring, and evaluation of the coffee sector. In addition to discussing global best practices, the workshop focused on strengthening coordination, understanding progress, prioritizing activities, and establishing public-private coordination in the coffee sector. Challenges in implementing strategies were also explored, and general concepts of roadmap implementation were presented. Overall, the workshop aimed to promote the sustainable growth of the coffee sector in Laos.
Source: Vientiane Times
———————
ຂະແໜງກາເຟໃນລາວ ພວມປະຕິບັດແຜນງານການສົ່ງອອກ 5 ປີ ໄລຍະ 2021-25, ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈັດຕັ້ງໂດຍກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສູນການຄ້າສາກົນ (ITC) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ARISE Plus ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ, ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄົ້ນຫາໂອກາດໃນ ຂະບວນການສ້າງມູນຄ່າໃນກາເຟ ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ. ປະເທດລາວມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຕີບໂຕຂອງອຸດສາຫະກຳກາເຟຂອງລາວ, ໂດຍຄາດຄະເນວ່າມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກ 62 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ທ່າແຮງດັ່ງກ່າວ, ແຜນງານການສົ່ງອອກໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ວາງອອກໃນປີ 2021. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແນໃສ່ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂະແໜງ ການກາເຟຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແລ້ວ, ກອງ​ປະຊຸມ​ຍັງ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ປະສານ​ງານ, ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ, ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ປະສານ​ງານ​ລະຫວ່າງ​ພາກ​ລັດ-​ເອກະ​ຊົນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກາ​ເຟ. ຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ສະເໜີແນວຄວາມຄິດທົ່ວໄປຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງກາເຟໃນລາວ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: Vientiane Times